Foreningen af
jydske Landboforeningers Bygningsudvalg

Har set det som sin Opgave at fremskaffe Materiale til Vejledning for Landmænd, der vil bygge, og er i Besiddelse af nedennævnte Tegninger m. v., som stilles til Raadighed for alle interesserede ved Henvendelse til Foreningen af jydske Landboforeninger, Bispetorvet, Aarhus. Telefon 262.

I. Fra Grundplanskonkurrencen 1934:
3 præmierede Projekter af Grundplaner til Gaarde paa 35—40 ha.
3 præmierede Projekter af Grundplaner til Ejendomme paa 7—10 ha.
Der faas en Beretning å 50 Øre, paa Grundlag af hvilken man kan udpege, hvilke
Projekter man ønsker, og disse kan da laanes eller købes for henholdsvis 2 Kr. eller 5 Kr. pr. Tegning. Af Beretningen fremgaar det, hvor mange Tegninger, der hører til hvert Projekt.

II. Fra Bygningskonkurrencen 1938:
Grundplaner, Facader og Detailtegninger til:
3 præmierede Projekter til Avlsbygninger for Gaarde paa 35—40 ha.
3 præmierede Projekter til Avlsbygninger for Ejendomme paa 7—10 ha.
Her foreligger ligeledes en Beretning, der kan købes á l Kr., og paa Grundlag af
hvilken man kan udpege, hvilke Tegninger, der ønskes. Disse sælges i Zinktryk á 5 Kr. pr. Tegning. Det fremgaar ligeledes af Beretningen, hvor mange Tegninger der
hører til hvert Projekt.

III. Zinktryk eller Lystryk af 2 forskellige Sostalde med Detailler.

lV. 1 Hestestald med Detailler.

V. 4 forskellige frostfri Opbevaringshuse for Frugt og Grønsager.

VI. Anvisning paa frostfri Vandindlæg i et Stuehus.

VII. l Mælkeafkølingsrum i stor Maalestok.

VIII. l Ensilagebeholder til kogte Kartofler.
Alle disse Tegninger kan rekvireres for 5 Kr. pr. Tegning.

IX. En Pjece med Tegninger og Beskrivelse af 9 frostfri Kartoffelopbevaringshuse, som kan faas for l Kr. pr. Stk.

X. En Bog med Tegninger af 10 Stuehuse, fremstillet af Landsudvalget for Landbrugsbyggeri. Bogen koster 2 Kr. pr. Eksemplar.

XI. Tegninger og Beskrivelser af Ensilagebeholdere.
Sidstnævnte samt frostfri Vandindlæg i Stuehuse og Ensilagebeholdere til kogte Kartofler, alle med Maal og Beskrivelse (Særtryk af »Jydsk Landbrug«) kan enkeltvis rekvireres gratis mod Indsendelse af 15 Øre i Frimærker til Porto.

Foreningen af jydske Landboforeningers Bygningsudvalg yder gerne Vejledning og Bistand ved Organisation og Fremme af Arbejdet for Bygningssagen i Landbo­foreningerne i Jylland.

Bygningsudvalgets Medlemmer er:
Folketingsmand, Gaardejer Olav Øllgaard, Gredstedgaard, Gredstedbro
(Formand), Gaardejer Jesper Hansen, Roost, Branderup, Gaardejer N. C. Nielsen, Horsens, Langholt, og Forpagter P. Rasmussen, Vissegaard, Gug.