Gaardanlæg med T-formede Avlsbygninger til 15 - 20 ha


Situationsskitse
Som Tegningen viser, kan et Gaardanlæg blive af fast og enkel Form, en Enhed i Landskabet, alene i Kraft af ensformede Bygningslegemer og rolig Vinduesinddeling og med samme Materialer i alle Væg- og Tagflader. Væggene tænkes opført af røde eller gule Facadesten, og alle Tage dækkes med Falstagsten.
I Staldbygningen er der Plads til 14 Stk. Malkekvæg, 10 Stk. Ungkreaturer og 4 Kalve, et Roehus og Foderrum. I Hestestalden er der Plads til 3. Heste samt en Følboks og Fodergang med Plads til Foder under Trappen. I Gaardsiden er der Mælkekølerum og Vaskerum, samt Rum til Brændsel.
I Gavlen er der Opgang til 2 Medhjælperværelser.
Mellem Ko- og Svinestald er Gennemkørsel, hvor Roer kan aflæsses under Tag, og herfra er Adgang til Svinehus, hvor der er Plads til 27 Svin og 2 Grisesøer med Grise. I Nordsiden er der Foderrum med Kværn og Opgang til Kornmagasin, som har Plads paa Svinehusets Loft.
I Laden er der Gennemkørsel i Langlo og Korngulve til den indavlede Sæd. Der er nedbygget 2 Stk 3 m Siloer i Ladegulvet.
Alle Lejer i Ko- og Svinestald samt Ydermur og Lofter er udført af isolerende Materialer, der er vist ved de forskellige Detailtegninger andet Steds i Bogen.
Møddingsted og Ajlebeholder samt Vogn- og Maskinhus og Hønsehus er lagt mod Syd, som Planen viser.
Alle Udrykninger og Færdsel med Kreaturer samt al Arbejdskørsel foregaar mod Syd og berører ikke Gaardspladsen.
Stuehuset, der ligesom Staldbygningen har Side mod Syd, har Dagligstue med stor Aabning til Spisestue samt Kontor, Soveværelse, Børneværelse og Badeværelse mod Syd. Mod Nord findes daglig Spisestue, Køkken og Spisekammer og Entré med Opgang til Loftetagens Værelser. Der tænkes udført Pige- og Gæsteværelser m. m. I Vestgavlen er Entré med Opvask og Nedgang til Kælder. Der tænkes Dør fra Kontor til Terrasse og Have.
 
 
Grundplan Klik her for at se detaljer


 


Snit og Facade