Husmandsbrug II

Situationsskitse
Baade Beboelse, Stald og Rum til Opbevaring af Avlen findes i et temmelig bredt Hus, hvilket giver en forholdsvis økonomisk Byggemaade.
Huset tænkes opført af rød eller gul Mur med flade Fuger og Tegltag.
Man er ret frit stillet med, om man vil have Beboelsen eller Langsiden med Køerne vendt mod Syd. I Stueetagen findes: Hovedindgang med Entré, Dagligstue, Opholdsstue, Køkken med Spiseplads og Vaskerum. Paa 1. Sal, hvortil der er Opgang fra Entréen, findes Soveværelse, Børneværelse og Kammer.
Beboelsen er ved Gennemkørslen adskilt fra Stalden, hvor der er Kvægstald i den ene Side med Plads til 8 Køer og 6 Ungkreatvirer. I Midten findes Roerum, Foderrum, Vandbeholder, Sosti og Rum til Grise, samt 4 Kalvebokse. I den anden Side er der Plads til 2 Heste med Fodergang og 4 Stier til Fedesvin med Rensegang langs Ydermuren. Da der ogsaa er Rensegang ved den Side, Kvæget staar, og langs de 2/3 af Gavlen, kommer kun Lejerne i den ene Svinesti i Berøring med Ydermuren. I Tagetagen er der Plads til al den indavlede Sæd. l Gennemkørselen er der Tærskeplads, Kølebassin og Plads til Spandevask med Rist til Afløb. Møddingsted og Ajlebeholder anbringes som skitseret paa Tegningen, og Ajleafløbet fra Svinestien føres udenfor Huset.
Muren er 31 cm Hulmur med Staaltraadsbindere. Angaaende Høns, Maskiner og Brændsel henvises til Nr. I.
 
 
Grundplan Klik her for at se detaljer
Snit og Facade