Isolering af Landbrugsbygninger og Stuehuse

Hvor nødvendig Isolation og Ventilation er, ser man bedst ved et Besøg i ældre Stalde ved Vintertid, hvor Vanddampe siler ned ad Lofter og Vægge, hvor baade Isolation og Ventilation mangler, altsaa et i høj Grad usundt Opholdssted for Mennesker og Dyr. Derfor bør der gennemføres en fornuftig Isolation og Ventilation ikke alene i nye, men ogsaa i gamle Stalde, og hvorledes det kan gøres, har man her forsøgt at give Anvisning paa.
Alle Lejer og Lofter udføres som anvist for Isolation, og alle indvendige Halv-stensmure i Ydermur opføres af porøse Savsmuldsten, Klinkerbeton eller Letbetonblokke. Stalde, der er opført med foranstaaende Materialer, bliver lune og hygiejniske og giver Velvære for Dyrene og taaler tillige en kraftig Ventilation. Vor Tids forædlede og højtydende Kreaturhold bør have de bedste Betingelser at trives under, enten Dyrene findes i nye eller gamle Bygninger.
Isolationsomkostningerne vil vise sig at være rentable ved Kreaturholdets større Ydeevne og Velvære. I ældre Stalde kan man endnu se Svinestier og Kobaase belagt med Brosten og manglende Afløb for Ajle.
Saadanne Staldbygninger kan godt være solidt og godt byggede og kan ved en Modernisering med Tilføjelse af Ventilation og Isolation i Lejer, Lofter og Vægge samt rigtigt udført Ajleafløb blive gode og brugbare og tidssvarende Stalde. Ajleafløbet udføres bedst, som det er angivet paa Detailtegningerne. I Kvægstalde udføres disse ved Gennemløbsbrønde til en Samlebrønd uden for Stalden. Fra Svinestierne bør der være Afløb for hver to Stier til Brønde uden for Stalden, hvori der skal være Vandlaas mindst 5 cm under Vandstand. Med Ajleafløb udført som her anvist er man fri for de stinkende Beholdere til Forurening af Luften i Stalden.
Den viste store Samlebrønd mellem Stald og Ajlebeholder, hvortil alle Ledninger føres, og hvorfra Ledningerne til Ajlebeholderen gaar, skal, som vist ved Detailtegningen, være forsynet med en solid Vandlaas ved Til- og Afløb og være mindst 5 cm under Vandstanden. I saadanne ældre Stalde bør Lejer, Lofter og Ydervægge isoleres.
Paa Ydervægge, hvor der ikke kan afgives Plads indvendig til Opførelse af en ½ Stens Mur med Hulrum, kan Isoleringen udføres af 5 cm Træbetonplader fastgjort med Cementmørtel eller paastøbt med 6—7 cm Letbeton og pudset i Cement. Almindelig murede Kappehvælvinger, som næsten altid findes anvendt i ældre Stalde, bør afdækkes med 5 cm Klinkerbeton i Blandingen l—8 med Pudslag. Samme Afdækning kan udføres som Isolation over Rafte- og gamle Bræddelofter og derved gøre disse brandsikre.
Der udføres vandret Isolation ved alle Ydermure i Sokkelhøjde og ved Skillevægge et Skifte over Gulvhøjde og lodret Isolation ved alle sammenmurede Ydermure. Ved Kanaler og lignende asfalteres inden Pudsning, og alle Indervægge i Ydermur mures ned i Sokkel som anvist ved Detailtegningen. Ved Stuehuse udføres ligeledes en omhyggelig Isolation med Pap i Sokkelhøjde ved alle Mure og lodret ved alle Vinduer og Døre.
I Bjælkelag og Tagværelse isoleres med Isoleringsmaatte som anvist ved Detail­tegningen. Den indvendige halve Sten i Ydermure og Skillevægge til uopvarmede Rum bør udføres med isolerende Mursten eller Letbetonblokke. For alle her i Heftet viste Planer til Gaardanlæg gælder følgende Forhold:
Ventilationen af de forskellige Staldrum er udført med Friskluftsindsugning gennem Kanaler i Ydermur, med Vægventil indvendig eller i Hulmur op i Vinduesbund som vist ved Detailtegningerne og med Udsugning gennem Bør med Hætte i Tagrygning. De i nærværende Oversigt givne Anvisninger paa Ventilation er udarbejdet paa Grundlag af de af Civilingeniør Jorn Høgsbro foretagne Beregninger. Denne Ventilation giver frisk Luft uden for stort Varmetab og giver tørre Vægge os Loftsflader.


Til venstre Snit i Stald  med  Træbjælker,  Rafteloft,  Egetræssøjler og Brædde-mellemværk. Til højre Snit af Kostald.
 
 
Snit af Stuehus med IsolationKalvebox (Julianelyst)


Hestestald