Grundplan til Sostald

Ved Anbringelsen af en saadan Stald maa det paaagtes, at den lægges paa absolut tør Bund, enten naturlig eller gjort tør ved Gennemdræning. Det vil være hensigtsmæssigt, at der lægges et passende bredt Fortov langs Bygningens Sider af Hensyn til Samlebrønde, men ogsaa af Hensyn til Smaagrisenes Færdsel til og fra Udgangene til Løbegaarden. Gulvisolation samt isolerende Vægge og Lofter er vist ved Detailtegning andet Steds i Bogen.
Langs Krybberne lægges i en Stens Længde 2 cm Hasle Klinker for at undgaa Gulvets Fortæring af surt Foderspild. Naar der bare sørges for god Ventilation af Stalden og for, at Ajleafløbet anbringes uden for Stalden som vist i Forslaget, vil der næppe være større Ulemper med at anbringe Stier for baade Fedesvin og Søer med Smaagrise i samme Stald, dersom de stedlige Forhold iøvrigt taler derfor. Indretningen og Størrelsen af Stierne kan da ændres til begge Formaal.
Forslaget kan saaledes maaske ogsaa være til Nytte, hvor man overvejer at omdanne en Fedestald, der efterhaanden er bleven for stor, delvis til Sostald.Grundplan til Sostald


Svingbart Forværk ved Svin


Til venstre Indmuring af Vinduesventil. Til højre Skiftegangsti med imuret Vægventil

  Øverst Kokrybbe med Asketræsbindsel. Nederst Kædebindslet "Jyden"

 


 
Til venstre Ajleafløb fra Svin, til højre Samlebrønd og ledningerTil venstre Isolerende Leje-konstruktioner, til højre Lofts-konstruktioner


Isolationsmaterialer der er anvendt ved gammel Mur


Staldør med Isolering


Parti af Facade med imuret Staldvindue


Facade med Kvistparti