Større Gaardanlæg til ca. 60 ha

Situationsskitse
Ovenstaaende Orienteringsplan viser et større Gaardanlæg med Avlsbygninger i T-Form som foranstaaende.
Fra Vejen er der Indkørsel til den anselige Gaardsplads, der er begrænset af Staldlængen mod Syd og Lade mod Vest, Stuehus mod Øst.
Syd for Staldlængen er lagt Møddingsted med Ajlebeholder samt Vogn- og Maskinhus med Rum til Haandredskaber. Dette er en praktisk Plads, idet alle Udrykninger med Heste og Kreaturer foregaar ud mod Syd. Gaardspladsen er derved helt fri for Færdsel, undtagen Mælketransport. Stuehuset tænkes lagt mod Øst som antydet med Side mod Syd og orienteret saaledes, at alle Værelser har Sol og Udsigt til Gaard, Vej og Have.
Hele Gaardanlæget tænkes udført i rødt eller gult Tegl til Mur. Indvendige Mure og Lejer i alle Stalde opføres af isolerende Materiale som anvist ved Detailtegninger. Alle Rensebrønde er ført udenfor Staldrummet.
Der tænkes anvendt Kædebindsler i Kvægstalden, et Bindsel, der afgiver stor Bevægelsesfrihed. Dette Gaardanlæg er tænkt dækket med Falstagsten paa Underlag af 1" pløjede Brædder med Fjeder opad og Lægter paa Lister, der da danner frit Løb for eventuel Vand ved Fygesne og Storme. I Staldlængens Gavl mod Øst er Hestestalden med Plads til 7 Heste og med bred Fodergang og Høhække udført i Træ, mod Nord en rummelig Følboks.
Entré med Haandvaske og W. C. og Bruse samt Opgang til de 4 Medhjælperværelser er i Østgavlen over Hestestalden samt Rum til Mælkekøling og Spandevask. I Kvægstalden er der Plads til 35 Malkekøer, 32 Kvier og Ungkreaturer og 16 Kalve i Boks samt en Kælveboks.
I Enden af Stalden mod Vest findes Roe- og Foderrum. Gennemkørselsporten er til Aflæsning af Roer og Fyldning af 2 Stk. indbyggede Siloer i Svinehuset. I Svinehuset er der Plads til 4 Grisesøer med Rum til Smaagrise, der kan faa Adgang til Løbegaarde, Sti til 4 Goldsøer og Plads til ca. 90 Fedesvin samt Foderrum med Kværn. Kornmagasin tænkes anbragt over Svinehusloft med Hejseværk over Gennemkørselsport og med nem Adgang til Paafyldning af Kværn i underliggende Foderrum.
Laden er bygget ud mod Nord i 16 m bred Profil med Længdekørsel i Midten og ca. 5,70 m dybe Korngulve til begge Sider. Over Midterkørselen kan lægges Stænge, og Rummet over disse fyldes efterhaanden sammen med Korngulvet. Halm fra Tærskeværket føres let op paa Kostaldloftet og ligeledes Korn til Magasinet paa Svinestaldloftet. Dette er en Ladeprofil, der kan udnyttes godt og fordrer mindst mulig Arbejdskraft ved Indkørsel og Tærskning.

 
 
Grundplan Klik her for at se detaljer

Snit og facade