Bygninger til en Brugsstørrelse paa 30 — 40 ha

2. Præmie
Bygmester J. M. CLAUSEN, Ribe

Dommerudvalgets Bemærkninger:
»Typen er ret tiltalende i sin Udformning. Konstruktionerne er som Helhed ret gode. Gulvene i Svinestalden er godt isoleret, hvorimod Gulvene i Kostalden mangler et varmeisolerende Lag. Loftskonstruktionen er relativ god, men Bjælke-flangerne er ikke dækkede.«

Forslagsstillerens Beskrivelse:
»Bygningernes Inddeling er Hvælvingsfag = l Meter. Hestestalden med foranlig-gende Rum = 15 Fag. Kostalden med foranliggende Rum = 24 Fag. Svinestalden ind. Gennemkørsel = 17 Fag. Vinduesstørrelser 93 X 93 cm. Pillebredder mellem Vinduer 107 cm. Alle Jernbjælker ved Vinduer hviler paa Murpiller. Dette af Hensyn til Staldens indvendige Harmoni.«

Arbejdets Udførelse:
Udgravninger udføres paa sædvanlig Maade, og Jorden planeres paa Grunden.

Betonstøbning.
I Jorden i Bl. l—5—10, over Jorden l—4—8, Pudslag 1—2.
Isoleringen som vist paa Detailtegningen, 10 cm Overlæg, som sammenklæbes med flydende Asfalt, ved kompakt Murværk ved Døre og Vinduer indmures en Tagpap-strimmel, som overalt skal være 2 cm bredere end det Murværk, hvori det indmures. Tagpappet under Lejepladserne i Svinestalden og Kostalden sammen-klæbes som nævnt under Murværk.
Mursten. Laden opføres af Cementsten, der ogsaa anvendes til alt udvendigt Murværk i Staldbygninger samt Skillerum, der ikke vender mod Staldrum; til den indvendige '/2 Sten og Skillerum i Staldene anvendes lysbrændte Teglmursten. Til Hvælvinger anvendes lysbrændte Hvælvingssten, der under Fremstillingen er iblandet Hakkelse eller andet brændbart Materiale, hvorved Stenene bliver særlig egnede til dette Brug. Hvælvingerne maa ikke pudses, men færdigbehandles under Muringen, Huller i Fugerne udbedres med en Træpind, og Hvælvingerne affejes med en stiv Staldkost. Indvendig Behandling af Vægfladerne. Alle indvendige Vægflader i alle Staldrum filtses med hydraulisk Kalk kun tilsat 5 % Cement, alle Vægflader samt Lofter hvidtes.
Udvendigt Murværk udføres af 31 cm Hulmur med Staaltraadsbindere hvert fjerde Skifte. Vægfladerne filtses i følgende Bl. 1 Del hydraulisk Kalk, 2 Dele gult Cement og 1 Del Portland Cement og 4 Dele sigtet Støbesand og ingen Kalkning.
Afløbsforhold for Ajle. Alle Samlebrønde udføres som vist paa Detailtegningen. Alle Til- og Afløb er dykkede, de paa Grundplanen viste Rister angiver Antallet af smaa Tilløbsbrønde uden for Kostalden og Svinestalden, i den cementerede Gaard anbringes 2 større Samlebrønde — herfra føres Ledninger til Ajlekum-men, som har Nytterum af 110 m3.
Vandforsyning. Over Omklædnings- og Mælkerummet, hvor Etageadskillelsen er udført af Jernbeton i Forbindelse med den over Spandevask støbte Jernbeton-plade, anbringes en Centrifugalpumpe til Elektricitet, automatisk Igangsætter, 750 Liters Trykluftsbeholder og automatisk Vandafbryder, herfra føres Ledninger til Stuehuset, Vaskerummet, W. C. og Bruse, Haandvaske, Kølebassin, Vandtrug i Hestestald og til Krybberne i Kostalden, Kartoffelkoger og til Foderkummerne i Svinestalden.
Foder kummer i Svinestalden. De paa Tegningen viste Foderkummer er beregnet til l Dags Foder til Svinene og er placeret saaledes for at lette Arbejdet ved Fodringen. Der er anbragt en Vandhane ved Kummerne.
Ajlekumme, Møddingssted og cementeret Gaard. Ajlekummens Dæksplade ud-føres af Jernbeton, i Midten en 50 X 50 cm Pille, herfra udgaar 4 Ribber 35 x 35 cm, 10 cm krydsarmeret Plade, Sidevægge 20 cm tykt, Bunden 12 cm, ligeledes i Møddings-stedet inddelt i 2 m Felter med ½ " Trælister imellem.
Kloakforhold og Septic Tank. Mellem Staldens Sydgavl og tuehusets Vestgavl ud-føres en Septic Tank 1,5 m i Diameter, 2 m dyb og med T-formet Til- og Afløb fra W. C., øvrige Kloakledninger udføres paa sædvanlig Maade.
Maskin- og Drivkraft.
Kværn og Kageknuser er anbragt i Foderrummet. Fra Korn-magasinet, som ligger herover, kan Kornet føres over en Slidske direkte i Kvær-nen. Tærskemaskinen anbringes i Laden og kan flyttes efterhaanden, som Kor-net tærskes; en Halmblæser fører Halmen hvorhen paa Lofterne, man ønsker det, i Roerummet er anbragt en Roeskærer. Al Drivkraft hertil leveres af en transpor-tabel Elektro-motor med de fornødne Kabler.
Medhjælperværelser.
Over Hestestalden i den sydlige Gavl er er indrettet to Værel-ser: 1 mindre med 1 Fag Vinduer og et større med 2 Fag Vinduer; i Værelserne er der indbygget Skabe til Tøj. Opgang fra Omklædningsrummet.
Tagsten.
Alle Tage dækkes med 2. Sort Knapstrup Falstagsten, der indhugges og understryges i hydraulisk Kalk tilsat 30 % Cement, Tagrummet ventileres med Ventilationstagsten, 1 Stk. for hvert andet Fag og skiftevis foroven og forneden og i mod-atte Tagflader. Hvælvingerne udfyldes foroven i vandret Plan med Jernbjælkens Overkant og ud til Kapperne med Cementbl. 1 - 4.
Ovenlys m. m.
De to Ovenlys i Ladens nordlige Tagflade skal afgive Lys til Korn-magasinet, som er anbragt her i den Del af Kostalden, der gaar ind for Laden. De to andre Ovenlys i Svinestaldens sydlige Tagflade skal bevirke, at Sollyset kan føres ind i Svinestaldens nordlige Side, der udføres derfor to Lysskakter til dette Brug. Fra Foderrummet fører Trappen op til Kornmagasinet. Et Hejsespil er anbragt over Porten til Anvendelse ved Optagning af tærsket Korn.
Nedkastningslemme.
Over Fodergangene er anbragt Skydelemme til Nedkastning af Foder. 7 Staldmuren er ved hver Lem indmuret 3 Stigetrin for let at kunne komme op paa Loftet fra Fodergangene.

Vejledende Bemærkninger:
Saaledes, som det var Konkurrencens Formaal, er det ogsaa ved dette Projekt Enkelthederne, der er lagt særlig Vægt paa, og som ved et nærmere Studium kan være til Nytte for den Landmand, der staar overfor det betydningsfulde Skridt at lade opføre nye Bygninger. Rigtige Bygninger med Rum, der svarer til deres Formaal, vil være en hjælpsom Ramme om det daglige Arbejde, hvorimod de samme Rum, opført uden tilstrækkelig Omtanke, kan give Anledning til mange unødige Skridt mellem Aar og Dag.
I Forslagsstillerens Beskrivelse er der gjort udførligt Rede for en Række Ydermur- og Gulvkonstruktioner, der kan være til Vejledning ikke alene ved Nybygninger, men ogsaa ved Om- og Tilbygninger og ved almindelig Vedligeholdelse.
Ved Loftskonstruktioner med porøse Lersten, der i Almindelighed giver gode og lune Staldlofter, vil det være heldigst at vælge en Formsten, der kan dække Flangerne paa Jernbjælkerne.
Om Anvendelse af Jernbjælker, der byder mange Fordele, kan siges, at man bør undgaa fritliggende Jerndragere i Stalde, men at en passende Indmuring eller Indpudsning i Reglen kan foretages uden Vanskelighed.
De viste Bindsier og Krybbeskillerum i Kostalden er gode, men ikke helt billige, hvis de skal fremstilles i hvert enkelt Tilfælde, saaledes som det nu er almindeligt. Anderledes vilde det stille sig, hvis man kunde naa videre ad den Vej hen imod en Standardisering, der allerede er betraadt, saaledes at Maal paa Krybber og Baase bliver fastlagt en Gang for alle, og at disse Ting, i videre Ud­strækning end det nu er Tilfældet, kan købes færdige paa samme Maade, som man kan købe f. Eks. Staldvinduer. En lignende Betragtning gælder flere andre Sider af Staldinventaret.
Paa Planen er indtegnet Linier, der angiver Arbejdsgangen fra de forskellige Foder- og Mælkerum til Staldene, og dette viser, hvorledes det daglige Arbejde vil forme sig.

Tilbage