Beretning

Nr. 17 er udarbejdet af H. Johansen, Holsted. Ogsaa denne Situationsplan svarer til, hvad der maa anses for at være typisk for Landbrugsbygninger paa Brug af denne Størrelse.
Bygningernes Beliggenhed i Forhold til hinanden giver god Mulighed for Udnyttelse af Sollyset, men det er ikke godt, at Gaarden er aaben mod Nord. Den indendørs Forbindelse mellem Stuehus og Stald savnes; dog kunde den let opnaas ved Opførelse af en lille Mellembygning.
Udhuset vender Syd-Nord. I Nordenden findes Laden, hvoraf en uforholdsmæssig stor Del dog optages af Rum for Redskaber og Maskiner, hvorved Ladepladsen bliver meget indskrænket.
Tværs gennem Laden gaar en Kørelo, hvorfra der er Adgang til Stalden, der er fælles for Kvæg og Svin, hvilket som tidligere omtalt kan have sine Fordele arbejdsmæssigt set, men af sundhedsmæssige Grunde maa det anses for utilraadeligt at have Kvæg og Svin i samme Rum. løvrigt er Stalden velindrettet med Fodergang foran Kvægbaasene og Rensegang ved Svinene. For Enden af Kvægstalden findes Hestestald og et Roerum, der har en god Form, og hvortil Indfyldningsforholdene er gode bortset fra, at Indfyldningen ikke kan ske under Tag.
I Sydgavlen findes Brændselsrum, Entré med Adgang til W. C. samt Vaskerum med Kølebassin for Mælk. Beliggenheden af disse Rum er til Hinder for en effektiv Udnyttelse af Sollyset, men den er praktisk i Forhold til Stuehuset.
Ajlebeholder og Møddingsplads har en særdeles god Beliggenhed i Forhold til Staldene, og det samme kan siges om Hønsehusets Beliggenhed i Forhold til Stuehuset.
Stuehuset, der er særdeles velindrettet, ligger i Øst-Vest. I dets Nordside findes en lille Gang med Vask, et rummeligt Spisekøkken og mod Vest et Spisekammer. Ved Siden af Køkkenet findes Entreen, hvorfra der er Opgang til Loftet og Nedgang til Kælderen samt Adgang til Soveværelset, der har Vinduer mod Nord og Øst og ligger fjernt fra Køkkenet. I Sydsiden findes Børneværelse samt rummelig Dagligstue og Spisestue. Badeværelse mangler.
I Tagetagen er indrettet to Værelser i Østgavlen.
Projektet virker som Helhed ret godt. Arbejdsforholdene er gode, der er god og rigelig Plads i saavel Stuehus som Stalde, og det kunde der blive i Laden ogsaa, dersom Maskinerne anbragtes et andet
  

 

Tilbage