Bygninger til en Brugsstørrelse paa 30 - 40 ha

I. Præmie
Bygmester H. JOHANSEN, Holsted

Dommerudvalgets Bemærkninger:
»Den ydre Udformning virker tiltalende. Staldrummenes Beliggenhed i Forhold til hinanden og til Laden er god, og Lysforholdene i Staldene er gode, det maa dog bemærkes, at Ladelængen vil skygge noget for Stalden. Staldgulvenes Isolering er god, Lofterne er forholdsvis billige og ret gode, omend ikke af det bedst isolerende Materiale, og Bjælkeflangerne ses ikke at være dækkede. Konstruktionerne er i det store og hele gode, og Ventilationen er tilfredsstillende.«

Forslagstillerens Beskrivelse:
»Bygningerne er placeret med det Formaal at faa den mest effektive Udnyttelse af Sollyset for alle Husdyr, hvilket erfaringsmæssigt bedst efterkommes ved at lægge Staldbygningerne øst-vest, da vil hele Stalden blive solbelyst om Vinteren og tillige være mest kølig om Sommeren.
Laden er bygget ind mod Stalden, som Tegningen viser, herved samles Udgangs-punktet til de forskellige Arbejdspladser under et, idet Tærskeværket, Kornmagasin, Kølerum, Foderrum, Kværnrum samt Roekammer m. m. er lagt omkring Gennemkørselsporten, hvor den transportable Elektromotor nemt flyttes til de forskellige Formaal, tillige for Oppumpning af Ajle. Kornmagasinet tænkes lagt paa Svinehusloftet med Hejseværk i Tagværket over Gennemkørselsport. Til Vandfor-syning anvendes en Kombinationsmotor, monteret i en støbt Beholder, nedgravet ved Siden af Brønden i Gaardspladsen som vist. En Motor til Malkemaskine anbringes i Kølerummet og en paamonteret Motor paa Tørvasker.
Materialer: Murene opføres som Hulmur af røde Mursten, og alle udvendige Murflader fuges.
Ønskes derimod farvet Facade, f. eks. graa-gul, der landskabeligt og skønhedsmæssigt set virker meget smukt, kan  anvendes  Cementsten til den udv. halve Sten samt hele Laden, da Cementsten er bedre, naar der anvendes Kalkfarve og er betydeligt billigere, og man undgaar Udslag og Skjolde, som altid findes ved Rødstensmur.
Isolering: 10" omkring alle Vinduer og i Vinduesfalserne asfalteres med flydende Asfalt. Alle Mursammenføjninger ved Luftrister isoleres lodret med Pap, ligeledes isoleres overalt i Ydermur for Bundfugt som vist ved Detailtegning.
Bund i Stald: Under alle Lejepladser for Kvæg og Svin bundisoleres med Pap paa Betonunderlag og belægges med 3 x 5 X 10" røde Hulsten, der fuges; alt det øvrige Gulv i Stalde og Lade belægges med Beton og Slidlag. Vandbeholdere støbes og pudses, Beholdere til Svinefoder af gl. Rør med Skiferbund.
Loftet støbes i Slaggebeton. Loft og Mur til Underkant af Vinduer pudses i Kalk. Under Vinduerne ibl. lidt Cement. Paa Loftet over Svinestald, hvor dette tænkes anvendt til Kornmagasin, lægges Pudslag, alt det øvrige overfejes med Cement.
Møddingssted og Ajlebeholder støbes. Dæksel ver Ajlebeholder udføres som vist ved Detailtegning.
Ventilation: Kostald 1 Stk.90 cm Roar B korsten ført op fra Loft gennem Rygning, forsynet med Reguleringsspjæld og Blyafdækning ved Taget samt  ialt  16 Stk. Friskluftsventiler, hvoraf de 4 i Hestestalden; der ventileres gennem Kostalden ved en Aabning paa ca. 1000 cm2 over Døren mellem de to Stalde. Ventilerne til at regulere hver for sig. Muraabning for Friskluftskanaler 14 x 5 ½ ", Bund af Hul ca. 55-60 cm under Loftet. Svinestalden ventileres gennem en 65 cm Roar B Skorsten ført op fra Loftet gennem Rygning samt ialt 9 Stk. Friskluftsventiler. Da det er vanskeligt at komme til disse, indrettes de til Fælles-Regulering. Hul i Muren som ved Kostald, dog med Bunden ca. 70 cm under Loft. Skorstene paa Taget som vist. Hønsehus ventileres med en 50 cm Skorsten og 5 Ventiler«.  

Vejledende Bemærkninger:
Grunden til, at dette Projekt er fremhævet, er de velgennemarbejdede Enkelt­heder. De valgte Konstruktioner giver et forholdsvis billigt, men alligevel tilfredsstillende Resultat. Et nærmere Studium af Planen vil vise, at Forfatteren har sat sig nøje ind i de forskellige Arbejdsprocesser, der skal foregaa i Bygningen; se for Eksempel Indretningen af Rum til Kraftfoder og Spandevask, Indretningen af Fodringsrum og Kværnrum ved Svinestalden, eller se nærmere paa Hestestaldens Indretning. Alt dette er Smaating, som vil lette det daglige Arbejde, og som Land­manden vil vide at paaskønne i det lange Løb. Svinestalden er, som det ogsaa ses paa Detailtegningen Side 15, indrettet med Rensegang langs Ydermurene. Hos Grisesøerne er der indrettet specielle Rum til Smaagrisene. Staldenes Maal er gennemgaaende ret smaa, for Eksempel er Ko-baases Bredde sat til 1 Al. 14 " til 1 Al. 15 ", det er ca Im, medens det fra Kvæg-brugsvidenskabens Side ønskes, at Maalet sættes nærmere 1,20 m.
Forværk, Bindsier og Skillerumskonstruktioner er gode Forslag, der er prøvet i en lang Række Stalde fra de senere Aar, og dér har vist sig særdeles velegnede.
Noget tilsvarende kan siges om Gulve og Lejers Udførelse, der, naar der vises Omhu med Isolering imod Fugtighed fra neden, vil opfylde de Krav, der kan stilles til Gulve i en tidssvarende Stald.
Med Hensyn til de foreslaaede Lofter af Slaggebeton maa der gøres opmærksom paa, at Slagger i visse Tilfælde kan indeholde Stoffer, der angriber Jernbjælkerne, saaledes at der maa træffes særlige Foranstaltninger til at beskytte Jernet.
Ventilationssystemet er et anerkendt System, der med den viste Udførelse vil virke tilfredsstillende.
Ved Bygningens ydre Udformning er der ikke taget helt saa strenge økonomiske Hensyn, som i det indre; men det nedsætter ikke den Værdi, der kan ligge i et Studium af Plan og Konstruktioner.

Tilbage