Forord til hæfte om konkurrencen

Med den Udvikling, der gennem de sidste Par Menneskealdre er sket inden for Landbruget, er der stillet ændrede Krav til Bygningerne, og de seneste Aars økonomiske Udvikling har i høj Grad forøget Betydningen af at have hensigtsmæssige og arbejdsbesparende Landbrugsbygninger; det gælder derfor nu mere end nogensinde om for Landmænd, der staar overfor at skulle bygge, at faa de enkelte Bygninger placeret rigtigt i Forhold til hinanden og paa den bedst mulige Maade for Udnyttelse af Sollyset og af eventuelle Fordele ved Terrænforholdene. For at skaffe et Materiale til Vejledning om, hvilke Hovedhensyn der bør tages ved Opførelse af nye Landbrugsbygninger, udskrev Foreningen af jydske Landboforeninger en Grundplanskonkurrence i 1934.
Om denne Konkurrence udarbejdedes en Beretning indeholdende 18 forskellige Grundplaner med Dommernes Udtalelse om de præmierede Projekter og med Beskrivelse af hvert enkelt Projekts mest iøjnefaldende Fortrin og Mangler; endvidere blev der fremstillet Lystryk af de samme 18 Projekter, der kan laanes eller købes for henholdsvis 2 Kr. eller 5 Kr. pr. Tegning.
Det Materiale, Foreningen paa denne Maade har kunnet stille til Raadighed, er blevet udnyttet i betydeligt Omfang, idet bygningsinteresserede i stort Antal har laant Lystrykkene af de forskellige Projekter for herfra at hente Ideer til en hensigtsmæssig Indretning af det nye, de har staaet overfor at skulle bygge, og der har gentagne Gange maattet foretages Trykning af nye Oplag af Beretningen. Endvidere har man rundt i Landboforeningerne ved forskellige Lejligheder laant Materialet og med dette som Grundlag arrangeret Bygningsudstillinger.
Under Hensyn til den Interesse, der saaledes konstateredes at være i Land-brugskredse om Bygningsspørgsmaalet, ansaa Bygningsudvalget det for formaals-tjenligt, at Sagen blev ført videre paa den Maade, at der paa de tidligere præmierede Grundplaner projekteredes Bygninger, der var hensigtsmæssige med Hensyn til Rumfordeling, Dimensionering, Materialevalg, Isolering, Ventilering m. v.
Bygningsudvalget anmodede derfor Foreningen af jydske Landboforeningers Bestyrelse om at stille Midler til Raadighed til Afholdelse af en Bygningskonkur-rence med de forannævnte Formaal. Af Hensyn til Nødvendigheden af at begrænse Opgaven maatte man dog denne Gang udskyde Stuehuset og nøjes med en Konkurrence om Avlsbygningerne.
Bestyrelsen stillede sig velvillig til Planen og stillede de nødvendige Midler til Raadighed, hvorefter der i Foraaret 1938 afholdtes en Bygningskonkurrence, hvorom der i det følgende skal aflægges Beretning.
I de for Konkurrencen udarbejdede Betingelser blev der givet følgende Vejledning for Konkurrence-deltagerne:

Foreningen af jydske Landboforeninger indbyder herved til en offentlig Konkurrence, omfattende Tegninger til Landbrugsbygninger. Tegningerne skal omfatte Plan, Snit og Facader, saavidt muligt paa Grundlag af de ved For-eningens Konkurrence i 1934 præmierede Grundplaner. Dette udelukker ikke, at Udvalget vil bedømme Konstruktioner paa nye Grundplaner, hvis de i bebygget Areal svarer til de præmierede; dog falder selve Grundplanen uden for Bedømmelsen. Der udskrives 2 Konkurrencer:
En Konkurrence A) omfattende en Brugsstørrelse paa 30 - 40 ha og en anden B) omfattende en Brugsstørrelse paa 7 - 10 ha.
I Ejendommen paa 30 - 40 ha anses det for passende, at der bliver Plads til 20 Køer, 15 Ungkreaturer og Kalve, 4 Heste og l Følhoppe i Box, 50 Svin og 100 Høns.
Endvidere skal der være Plads til ca. 1000 m3 indhøstet Sæd og Hø.

Opgaven med Konkurrencen skal være saavidt muligt paa Grundlag af de foreliggende Grundplaner at fremskaffe Forslag til saa gode, hensigts-mæssige, billige og smukke Bygninger som muligt. Hovedhensynene maa derfor være følgende:
1. At man paa den eller de Grundplaner, man vælger som Grundlag, projek-terer Bygninger, der er saa hensigtsmæssige for deres Formaal som muligt,
2. At Bygningernes Dimensionering og Materiale er saa hensigtsmæssig som muligt for det Brug, der skal gøres af hvert enkelt af dem. Konkurrencedeltagerne er frit stillet med Hensyn til Detailindretning inden for de enkelte Rum, f.eks. med Hensyn til Baasenes Størrelse, Rense- og Fodergangenes Beliggenhed o.s. v.
3. I Staldbygninger vil det særlig dreje sig om en forsvarlig Bundisolation, Isolation af Ydervægge, Etageadskillelser, Tagdækning, Tilvejebringelse af hensigts mæssigt Lys og en effektiv Ventilation samt gode Afløbsforhold for Ajle. Endvidere Vandforsyning, Bygning af Ajlekumme, Møddingssted, Ordning af Kloak forhold og eventuelt Ensilagesiloer. For Ladebygninger, Vognport o. l. vil det mest dreje sig om at faa tilvejebragt regntætte og pris-billige Rum, hvor det størst mulige Rumindhold dækkes mod Regn og Fugtighed. Endvidere skal der gøres Rede for Konstruktioner af Kornmaga-siner og Placering af Maskiner og Drivkraft.
4. At der paa de Omraader, hvor der kan vælges mellem forskellige Materialer, tages rimeligt Hensyn til Kvalitet og Pris, ligesom der iøvrigt skal tages Hensyn til Besparelse, som kan gennemføres, uden at det gaar ud over Hensigtsmæssigheden.
5. At der ved Projekteringen tages Hensyn til Bygningernes Helhedsvirkning.
Konkurrencen omfatter kun Avlsbygninger, ikke Stuehus dette skal dog af Hensyn til Bedømmelse af Helhedsvirkningen medtages i Facaderne.
Deltagerne i Konkurrencen stilles iøvrigt frit med Hensyn til Opgavens Løsning.

Udvalget, der skulde bedømme de indkomne Forslag, havde følgende Sammensætning:

P. Langeland Husmand  og P. M. Jensen Husmand
Valgt af De samvirkende jydske Husmandsforeninger til Bedømmelse af Forslag vedrørende de mindre Brug.

P. Rasmussen Forpagter og Olav Øllgaard Gaardejer
Valgt af Foreningen af jydske Landboforeninger til Bedømmelse af Forslag vedrørende de større Brug.

L. Hansen Larsen Professor og Johs. Jespersen Professor
Udpeget som særlig sagkyndige vedrørende Staldbygninger.

R. Rasmussen Arkitekt og Bruno Simonsen Arkitekt
Valgt af Akademisk Arkitektforening Valgt af Akademisk Arkitektforening

Tilbage