I marts 1918 udgav Niels Ebbesen Grue (1879-1937) et lille hæfte - i format omkring som en liggende A5 - med titlen ”Hvorledes bygger jeg bedst og billigst mit Hus”. Her følger teksten med hæftets illustrationer, men det er her ikke muligt at følge samme opsætning. 

”Hvorledes bygger jeg bedst og billigst mit Hus” 

Fra gamle Dage og indtil for omkring ved et halv hundrede Aar siden, da Danmark endnu til Dels var dækket med store Egeskove, benyttedes her i Landet væsentlig kun 4 forskellige Byggematerialier, nemlig Natursten, Træ, Tegl og Straa. Husene byggedes som regel paa den Maade, at der blev lagt Natursten i Jorden, derover rejstes et Bindingsværk af Egetømmer, Mellemrummene udmuredes med brændte Mursten, Taget dækkedes paa Landet med Straa, i Byerne med brændte Tagsten. Det var gode Byggematerialier, der altid var ved Haanden til en rimelig Pris og lette at behandle, saa de fleste Landboere kunde bygge uden egentlige Haandværkere, og man forstod efterhaanden at inddele Bindingsværker, Vinduer og Døre smukt, fik bestemte Regler at gaa efter med Hensyn til Mur og Taghøjder, saa mange at den Tids Bygninger endnu staar som noget af det smukkeste i et dansk Landskab.

Bondegaard 1853

Nu findes 2 af ovennævnte naturlige Byggematerialier Egetræ og Straa ikke mere til en rimelig Pris, og Granitten er ogsaa ved at blive kostbar, i Stedet er der opstaaet en Mængde kunstige Materialier, hvoraf nogle er gode, andre mindre gode, og de har saa godt som alle den Fejl, at de ikke pynter i Landskabet, men de er meget billige i Indkøb, fordi de som Regel kan fremstilles ved hjælp af Maskiner.
Man maa derfor være klar over, at der nu findes 2 forskellige Bygninger, den ene Slags er overvejende smukke Bygninger, der passer i Omgivelserne, tiltaler vore Følelser og virker baade gennem Helhedsbilledet, Enkelthedernes Form og indbyrdes Forhold, de giver os aandelig Velvære, men beskytter hverken vor Pengepung mod alt for store Opførelses- og Vedligeholdelses-Udgifter eller vor Person mod Forkølelse og Gigt fra Træk gennem utætte Vinduer og Døre. Den anden Slags er af mere materiel Art, de kendetegnes ved det gode Materiale, man kan faa til den billigste Pris, Materialet anbragt paa rette Plads efter dets Beskaffenhed og dertil Haandværkets absolute gode Udførelse, de luner vore Stuer, beskytter vore Ting og forlænger vort Liv ved at forskaane os mod Ærgelser og Plager, men de kan være fuldstændig blottede for kunstnerisk Skønhed.

Ved en Bygnings Opførelse vil det være bedst saa vidt muligt at gaa en gylden Middelvej imellem de 2 slags Bygninger, stræbe efter at faa et smukt og godt Hus til en rimelig Pris og uden alt for store Vedligeholdelsesudgifter, men dertil hører stor Fagkundskab til alle baade nye og gamle Byggematerialier. Tegne et Hus kan næsten enhver Haandværker, der har gaaet i Tegneskole, men afgøre om et Materiale er godt eller ikke, dertil hører saa stor Fagkundskab, at man skal være flere Aar om at erhverve sig den. Kun den, der til Gavns har lært et Bygningshaandværk og i en længere Aarrække har arbejdet som Arkitekt eller Tilsynsførende, saa han ved egen Erfaring er inde i alle Byggefagene (Murer-, Tømrer-, Snedker-, Glarmester-, Blikkenslager- og Malerfaget samt eventuelt Varme- og elektriske Anlæg) kan afgøre om en Bygning opføres paa rette Maade eller ikke.

Naar man vil bygge, maa man derfor først være klar over, hvor megen Plads man har Brug for, hvorledes Rummene skal ligge i Forhold til hinanden, og hvor meget man har Raad til at anvende ud over det strængt nødvendige, og saa tale med en erfaren Arkitekt derom, han vil da ud fra disse Oplysninger kunde tegne, beskrive og beregne et Hus, der netop passer til Forholdene, og Byggearbejdet kan da overdrages de Haandværkere, man synes bedst om, eller udbydes til Licitation. 

Vejen i Marts 1918.

                                         Niels Ebbesen Grue.

 
Bondegaard 1903 

Niels Ebbsen Grues tekst er forsynet med fotos og tegninger af et lille udvalg af egne værker. De følger her:

Stuehus ved en Bondegaard 1913. Opført efter Tegning af Arkitekt Grue.


Baungaard Landhusholdningsskole. (1911). Opført efter Tegning af Arkitekt Grue


Lægebolig i Bække. Facade mod Landevejen. Tegning af Arkitekt Grue.


Lægebolig i Bække. Facade mod Haven. Tegning af Arkitekt Grue.