Landbrugets bygninger
Fra 10 til 60 Ha.
samt forskellige Detailtegninger

Udarbejdet af Arkitekt H. Johansen

Selv om Landbrugsbyggeriets Vilkaar under de sidste Aar af den tyske Besættelsestid har været meget daarlige, saa har der kunnet spores en stadig voksende Interesse for denne Sag fra Landmændenes Side. Kravet om Oplysning og Støtte stilles stærkere og stærkere. Det gælder baade, hvad angaar selve Planlægningen af større Byggeri, saavel som alle de Detailler, der melder sig dels ved Indretningen af nye Huse som ved Omlysninger og Modernisering af ældre. Det er jo ikke mindst det sidste, der har ligget og stadig ligger for mange Steder. Her er det saadan, at en Del af de Fremskridt, der er sket paa forskellige Omraader, godt lader sig føje ind i ældre Bygninger. Men saa snart en Landmand eller Haandværker eller Arkitekt skal til at udforme en Modernisering i Praksis, saa melder der sig straks en hel  Mængde  ubesvarede  Spørgsmaal,  hvad  angaar Maal og Indretning o. s. v. Det er dette Savn, man vil prøve paa med denne lille Bog i nogen Grad at afhjælpe paa enkelte Omraader. Bogen giver sig ikke ud for at være fyldestgørende paa alle Omraader, langtfra, men der er medtaget nogle af de oftest forekommende Spørgsmaal i Praksis. Det er Udvalgets Haab, at Bogen baade gennem de Tegninger af hele Bygningsanlæg som igennem Tegningerne og Beskrivelsen af en Del Detailler maa være til nogen Hjælp og Oplysning for alle, der er interesseret i det moderne Landbrugsbyggeri, hvad enten det er praktiske Landmænd eller Haandværkere og Arkitekter eller de efterhaanden mange Konsulenter, der virker som Vejledere i Landbrugsbyggeri.

Gredstedgaard, den 6. Januar 19W.

Olav Øllgaard.

 
Landbrugets
bygninger

 
Husmandsbrug I
til 10 - 12 ha.
 
Husmandsbrug II


 

T-formede AvlsbygningerGaardanlæg med bred Staldlænge til ca. 20 ha.
 
Mellemstort Gaardanlæg
til 35 - 40 ha.

 
Større Gaardanlæg
til ca. 60 ha. 

Landarbejderbolig

Isolering af Landbrugsbygninger og stuehuse
 
Grundplan til Sostald


 
Rum for Mælkens Afkøling


 

Stuehus med Frostfri Vand- og Varme-installationer
Frostfrit Hus til opbevaring af
ca. 800 hkg Kartofler


 

Foreningen af jydske Landboforeningers Bygningsudvalg