Landbrugets bygninger
Fra 10 til 60 Ha.
samt forskellige Detailtegninger

Udarbejdet af Arkitekt H. Johansen

 

Selv om Landbrugsbyggeriets Vilkaar under de sidste Aar af den tyske Besættelsestid har været meget daarlige, saa har der kunnet spores en stadig voksende Interesse for denne Sag fra Landmændenes Side. Kravet om Oplysning og Støtte stilles stærkere og stærkere. Det gælder baade, hvad angaar selve Planlægningen af større Byggeri, saavel som alle de Detailler, der melder sig dels ved Indretningen af nye Huse som ved Omlysninger og Modernisering af ældre. Det er jo ikke mindst det sidste, der har ligget og stadig ligger for mange Steder. Her er det saadan, at en Del af de Fremskridt, der er sket paa forskellige Omraader, godt lader sig føje ind i ældre Bygninger. Men saa snart en Landmand eller Haandværker eller Arkitekt skal til at udforme en Modernisering i Praksis, saa melder der sig straks en hel  Mængde  ubesvarede  Spørgsmaal,  hvad  angaar Maal og Indretning o. s. v. Det er dette Savn, man vil prøve paa med denne lille Bog i nogen Grad at afhjælpe paa enkelte Omraader. Bogen giver sig ikke ud for at være fyldestgørende paa alle Omraader, langtfra, men der er medtaget nogle af de oftest forekommende Spørgsmaal i Praksis. Det er Udvalgets Haab, at Bogen baade gennem de Tegninger af hele Bygningsanlæg som igennem Tegningerne og Beskrivelsen af en Del Detailler maa være til nogen Hjælp og Oplysning for alle, der er interesseret i det moderne Landbrugsbyggeri, hvad enten det er praktiske Landmænd eller Haandværkere og Arkitekter eller de efterhaanden mange Konsulenter, der virker som Vejledere i Landbrugsbyggeri.

Gredstedgaard, den 6. Januar 19W.

Olav Øllgaard.

Gennemse hele bogen ved klik på nedenstående links:

Landbrugetsbygninger

Husmandsbrug I til 10 - 12 ha.

Husmandsbrug II 

Gaardanlæg med T-formede Avlsbygninger til 15 - 20 ha.

Gaardanlæg med bred Staldlænge til ca. 20 ha.

Mellemstort Gaardanlæg til 35 - 40 ha.

Større Gaardanlæg til ca. 60 ha.

Landarbejderbolig

Detailtegninger:

Isolering af Landbrugsbygninger og stuehuse

Grundplan til Sostald

Rum for Mælkens Afkøling

Stuehus med Frostfri Vand- og Varmeinstallationer i Plan og Snit

Frostfrit Hus til opbevaring af ca. 800 hkg Kartofler

Foreningen af jydske Landboforeningers Bygningsudvalg

 

 

Tilbage